Anh chị em tham gia Công tác Trung Thu 2009

03/10/2009 05:03

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CÔNG TÁC TRUNG THU 2009

1.      Anh Minh trưởng đoàn               1      

2.      Anh Lương thủ quỹ                   1      

3.      Anh Quân ban công tác             3      

4.      Anh Minh ban công tác              3    

5.      Anh Phát ban ẩm thực                1

6.      Anh Cường quay phim                 4    

7.      a/c Tiến                                     2      

8.      a/c Kích                                      2      

9.      Anh Vân ban công tác                 1    

10. Anh Chí ban công tác                      2    

11. Anh Quý (TK)                                2      

12. Anh Quý (TH)                                1

13. Anh Báu (BTT)                              1

14. Anh Tấn ban công tác                    3      

15. Anh Hiếu (TK)                               1      

16. Gia Kiệm                                      2

17. Anh Ân                                       1      

18. Chị Diệm                                     1

19. Anh Phú (B Gỗ)                          1

20. Anh Bách GĐTT                         1

21. Anh Lâm (TK)                            1

22. Linh                                          1      

23. Chiến                                        3

24. Gia Đình anh Đăng                     6

25. Lễ                                             5      

             Tổng cộng 50 người / xe 45 + xe 7

Trở về