Công tác Trung Thu 2014 - Lộc Tân Bảo Lộc - Chúa Nhật 07.9.2014

Xem hình trên Google+==>